Warunki opublikowania popytu

 

Poniższy tekst jest postanowieniem umownym, wraz z jego zaakceptowaniem przy rejestracji użytkownik niżej wymienionych usług zobowiązuje się do dotrzymywania zasad w nim ustanowionych.

1. Przedmiot usługi

Wprowadzać popyt na bazar //www.abcpl.pl/ może podmiot gospodarczy (tzn. przedsiębiorca - osoba fizyczna lub prawna w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych) lub osoba prywatna.

Usługa ta umożliwia zgłaszającemu zapotrzebowanie efektywnie i łatwo zwrócić się do stosownych dostawców i uzyskać od nich w ten sposób oferty do wyboru.


2. Warunki wprowadzenia popytu

Warunki wprowadzenia popytu

 • w popycie muszą być prawidłowo wypełnione dane kontaktowe, a przedmiot popytu musi być uzupełniony z maksymalną odpowiedzialnością
 • popyt i dane kontaktowe muszą być wprowadzone zgodnie z prawdą
 • pierwotnym interesem osoby zgłaszającej zapotrzebowanie musi być znalezienie dostawcy odpowiedniego do współpracy. Usługa ta nie może być nadużyta w celu monitorowania rynku lub w innych negatywnych intencjach.
 • sensem popytu nie może być ukrycie przedstawienia swojej oferty i promocji własnego towaru i usług.
 • osoba zgłaszająca zapotrzebowanie zgadza się z podaniem swoich danych kontaktowych na stronach internetowych operatora sieci.

 

Zakazane jest przede wszystkim publikowanie popytu, który jest niezgodny z przepisami prawnymi, a zwłaszcza:

 • popytu założonego na percepcji podprogowej (czyli takiego, który ma wpływ na podświadomość osoby fizycznej, a osoba ta świadomie go nie odbiera),
 • popytu, mającego znaki reklamy kłamliwej,
 • popytu, mającego znaki reklamy ukrytej. Oznacza ona taką reklamę, w której trudno jest stwierdzić, że o reklamę właśnie chodzi, zwłaszcza dlatego, że nie jest oznaczona jako reklama,
 • popyt nie może być niezgodny z dobrymi obyczajami, a zwłaszcza nie może zawierać jakiejkolwiek dyskryminacji rasowej, płciowej czy narodowościowej; nie może atakować religijnych czy narodowościowych uczuć, zagrażać moralności w sposób powszechnie niedopuszczalny, poniżać ludzkiej godności, zawierać elementów pornografii, przemocy lub elementów wykorzystujących motyw strachu, nie może atakować przekonań politycznych;
 • nie może wspierać zachowań szkodzących zdrowiu lub zagrażających bezpieczeństwu osób lub majątku, nie może także wspierać działalności szkodzącej interesom ochrony środowiska naturalnego,
 • popyt nie może w swojej treści zawierać bezpośrednich danych kontaktowych lub odnośnika internetowego,
 • popyt nie może się dublować, nie można wielokrotnie wprowadzić popytu z tą samą treścią i treścią lekko zmienioną, ale dotyczącą tego samego produktu czy usługi od jednego klienta.

 

W przypadku, gdy użytkownik wprowadzi do systemu operatora popyt, który będzie niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, a operatorowi - ze względu na to działanie użytkownika - groziłaby kara ze strony organów państwowych lub gdyby operator został w efekcie tego działania poszkodowany, użytkownik jest zobowiązany wynagrodzić wynikłe w ten sposób szkody, wraz ze straconym zyskiem.

 

Operator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania, ewentualnie poprawienia nieodpowiedniego czy dublującego się popytu (np. w przypadku, kiedy użytkownik źle przyporządkuje popyt do indeksu kategorii, operator ma prawo popyt ten przyporządkować do kategorii, do której logicznie należy. Popyt, który jest niezgodny z przepisem prawa nie zostanie opublikowany.

 

3. Ochrona danych osobowych

Użytkownik, poprzez wprowadzenie popytu do systemu, na podstawie przepisu prawa o ochronie danych osobowych w brzmieniu późniejszych przepisów, potwierdza, że zgadza się na użycie danych, znajdujących się w popycie w zgodzie z celem. Użytkownik udziela tejże zgody do czasu, dopóki popyt nie zostanie usunięty z bazaru. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia wprowadzonego popytu. Podane dane będą użyte przez operatora tylko w zgodzie z celem usługi i będą udostępnione użytkownikom ABC. Użytkownik niniejszym potwierdza, że wszystkie w ten sposób udzielone dane są prawdziwe.


4. Prawa i obowiązki usługodawcy

Operator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych, przechowywanych przez system, żadnej osobie trzeciej, z wyjątkiem oficjalnych wniosków Policji PL i organów państwowych, uprawnionych do żądania danych informacji zgodnie z przepisami prawnymi.

Wszystkie dane, przechowywane w schowku zarejestrowanego użytkownika, są uważane za jego prywatną własność i objęte są one ochroną według przepisów o tajemnicy telekomunikacyjnej, itp.)

Usługodawca gwarantuje darmowe wysłanie popytu w czasie max. do 2 dni roboczych od wprowadzenia popytu na bazar i zastrzega sobie prawo zwrócić się do zgłaszającego zapotrzebowanie w celu zaoferowania swojej usługi reklamowej lub usługi swojego partnera.